Föreningen är en sammanslutning av företag inom Sverige som med spannmål som bas bedriver tillverkning av mjöl eller framställer gryn för humankonsumtion.

Syfte: Föreningens ändamål är att vara en sammanslutning av företag inom kvarnindustrin i Sverige med syftet att främja utvecklingen och skapa goda förutsättningar inom denna industri samt att tillvarata medlemmarnas allmänna branschintressen.

Föreningens huvudsakligen verksamhet

 • att utåt företräda kvarnindustrin i förhållande till myndigheter såväl inom Sverige som inom EU.

 • att uppehålla kontakt med motsvarande sammanslutningar i andra länder och med internationella organisationer i enlighet med styrelsens direktiv.

 • att hålla ett sekretariat som;

  • Arbetar för verkställande av styrelsens beslut samt handläggning av föreningens löpande verksamhet.

  • Bevakar material från närstående organisationer och myndigheter

  • Fördelar inkomna uppdrag och PM till ansvarig inom föreningen

  • Samverka med nordiska föreningar i frågor av gemensamt intresse.

  • Sekretariatet skall även inköpa tjänster, till exempel statistik samt bokföring för såväl föreningen som föreningens dotterbolag.

Våra medlemmar

Vi är medlemmar i den europeisk kvarnföreningen European Flour Millers EFM

European Flour Millers är föreningen som representerar den europeiska vete-, råg- och havrekvarnsindustrin både på EU- och internationell nivå. Medlemmar är de nationella föreningarna från 28 europeiska länder. Genom att representera över 90 % av kvarnkapaciteten i Europa kan den på ett trovärdigt sätt återspegla industrins intressen.

Vårt mål

 • Vårt uppdrag är att underlätta utvecklingen av en affärsmiljö där alla kvarnföretag kan möta konsumenternas och samhällets behov, samtidigt som de effektivt konkurrerar och har en hållbar tillväxt.

European Flour Millers prioriteringar

 • Främja livsmedelssäkerhet, tillgången på livsmedel och hållbarheten i mjölförsörjningskedjan samtidigt som man undviker en överdriven regelbörda.

 • Bidra till att öka kvarnindustrins konkurrenskraft samt bidra till att säkra en konkurrenskraftig tillgång på råvaror i den kvalitet och kvantitet som efterfrågas.

 • Bidra till att förbättra konkurrenskraft

 • Bidra till att upprätthålla exporten av kvarnprodukter

 • Med hjälp av nationella föreningarna försvara och främja en hållbar och och hälsosam bild av bröd och kvarnprodukter. Lyfta fram kvarnarnas avgörande roll i den lokala leveranskedjan för att säkerställa konsumenterna tillgång till livsmedel

Företag & verksamheter i vår närhet

Berte Museum
Livet på landet är ett privat nostalgimuseum med det mesta från landsbygden. Här finns något av intresse för alla.

Biodynamiska Föreningen
Den biodynamiska odlingsmetoden grundades 1924 av antroposofins upphovsman Rudolf Steiner. Föreningens syfte är att befrämja, utveckla och informera om den biodynamiska odlingen och dess näringskvalité.

Brödinstitutet
Brödinstitutet strävar efter att vara den naturliga kunskapskällan om bröd i synnerhet och om god och bra mat för hälsan och klimatet i allmänhet. Här hittar du filmer, vetenskapliga rön och våra inlägg i debatten.

Den Goda Jorden
Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att förmedla kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion.

De arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Food and Agriculture Organization of the United Nations
FAO är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. FAO bidrar med kunskap och kunskapsöverföring om jordbruk, skogs- och fiskefrågor inom ramen för en hållbar utveckling.

Föreningen Foder och spannmål
En branschförening för företag som tillverkar respektive handlar med foder, spannmål, utsäde, gödningsmedel, växtskyddsmedel samt andra insatsvaror till lantbruket.

KRAV
KRAV arbetar med att förvalta, utveckla och marknadsföra KRAV-märket som är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. Märkningen har funnits sedan 1985 och är en symbol för hållbarhet, biologisk mångfald och djuromsorg. Reglerna för märkningen utvecklas av KRAV, en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar i livsmedelsbranschen.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk och därtill knuten verksamhet.

Livsmedelsföretagen (Li)
Livsmedelsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation som verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket är den myndighet som arbetar för säker mat och bra dricksvatten, att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor.

Jordbruksverket
Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är den myndighet som driver och samordnar Sveriges miljöarbete. Tillsammans med många andra arbetar vi för att bevara biologisk mångfald, minska klimatpåverkan och bidra till ett resurseffektivt samhälle.

SLU – Sveriges lantbruksuniversitet
SLU bedriver forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.

Svenska Celiakiförbundet
Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans. Celiaki är en kronisk sjukdom som innebär att glutenprotein startar en inflammation i tunntarmen som skadar slemhinnan. Det är alltså ingen allergi, även om det ofta felaktigt benämns glutenallergi. Gluten finns i vete, råg och korn

Svenska Demeterförbundet
Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamiskt odling och dess produkter. I Sverige representeras Demeter av Svenska Demeterförbundet.

Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige och företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. De tar fram konkreta förslag på åtgärder och reformer som gagnar företagsklimatet. De sprider kunskap och bildar opinion och ger det svenska näringslivet en röst i EU.

Sveriges bagare och konditorer
Sveriges bagare & konditorer är en branschorganisation för bageribranschen i Sverige. Organisationen grundades år 1900 och ända sedan dess har de arbetat för att främja utvecklingen av bagerierna och konditorierna i Sverige.

SM Unga Bagare syftar till att kora Sveriges i särklass bästa unga bagare. Tävlingen har arrangerats sedan 1990

Har du frågor om Svenska Kvarnföreningen?