Vi vill tillvarata Svenska Kvarnföreningens medlemmarnas allmänna branschintressen.

Svenska Kvarnföreningen bevakar information från närstående organisationer och myndigheter

Kvarnföreningens syn på stråförkortning

Svenska Kvarnföreningen rekommenderar och vill verka för att man inte skall använda stråförkortningsmedel oavsett sädesslag i Sverige.

Kvarnföreningens syn på slam

Fosfor är ett nödvändigt näringsämne för alla grödor och samtidigt en ändlig och kostsam resurs. Fosfor utvinns i dag ur jordskorpan på flera håll i världen och tillförs som mineralgödning till jordbruket. Att fosforreserverna kommer att ta slut, samt att de ofta är förorenade med oönskade ämnen såsom kadmium och andra tungmetaller, är viktiga skäl för att skapa ett fungerande kretslopp för växtnäringen. Slamspridning på åkrarna har debatterats under många år. Avloppsslam från våra reningsverk innehåller näringsämnen som vi vill ha (ex. fosfor) och föroreningar som vi inte vill ha (ex. kadmium och läkemedelsrester). Enligt riksdagens miljömål ska 30 procent av fosforn i slam från reningsverk återföras till åkermarken senast år 2015. Att återföra växtnäringen, utan att öka halten av andra oönskade ämnen, är en viktig hållbarhetsfråga.

Svenska Kvarnföreningen syn är att inget avloppsslam ska återföras till åkrarna.


I livsmedelsprodukter ställer vi krav på att spannmålen inte avloppsslamgödslats.

 

Slam från biogasanläggningar godkänns för spridning om de uppfyller de krav som finns i rapporten Certifieringsregler för biogödsel SPCR 120, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Version Maj 2010.

Svenska Kvarnföreningen har inget egenintresse i ökad avloppsslamspridning, utan är öppen för andra tekniker för återföring av fosfor och andra näringsämnen samt följer noga de fakta som framkommer avseende avloppsslam och fosfortillgång.

Statistik

Förmalning i TON

2016 2017 2018 2019
Vetemjöl 374638 378508 380646 372162
Rågmjöl 33571 34125 76769 68255
Havremjöl och produkter 44653 30318 30535 30709
Kornmjöl och produkter 1194 677 875 668
Veteprodukter 5093 4342 5149 4066
Rågprodukter 4298 4324 3879 2639

Total konsumtion kg/capita

2016 2017 2018 2019
Vetemjöl 45,1 45,5 45,2 43,2
Rågmjöl 6,6 6,5 6 4,7
Gryn mjöl av havre och korn mm 5,9 4,6 4,6 4,7

Direkt konsumtion kg/person och år

2016 2017 2018 2019
Vetemjöl 7,7 7,1 7 6,6
Rågmjöl 0,2 0,2 0,2 0,1
Mjölblandningar av vete och råg samt andra spanmmål 0,4 0,3 0,3 0,3
Havregyn och flingor av andra spannmål 4 3,3 3,5 3,9