Vi vill tillvarata Svenska Kvarnföreningens medlemmarnas allmänna branschintressen.

Svenska Kvarnföreningen bevakar information från närstående organisationer och myndigheter

Kvarnföreningens syn på stråförkortning

Svenska Kvarnföreningen rekommenderar och vill verka för att man inte skall använda stråförkortningsmedel oavsett sädesslag i Sverige.

Kvarnföreningens syn på slam

Fosfor är ett nödvändigt näringsämne för alla grödor och samtidigt en ändlig och kostsam resurs. Fosfor utvinns i dag ur jordskorpan på flera håll i världen och tillförs som mineralgödning till jordbruket. Att fosforreserverna kommer att ta slut, samt att de ofta är förorenade med oönskade ämnen såsom kadmium och andra tungmetaller, är viktiga skäl för att skapa ett fungerande kretslopp för växtnäringen. Slamspridning på åkrarna har debatterats under många år. Avloppsslam från våra reningsverk innehåller näringsämnen som vi vill ha (ex. fosfor) och föroreningar som vi inte vill ha (ex. kadmium och läkemedelsrester). Att återföra växtnäringen, utan att öka halten av andra oönskade ämnen, är en viktig hållbarhetsfråga.

Svenska Kvarnföreningen syn är att inget avloppsslam ska återföras till åkrarna.


I livsmedelsprodukter ställer vi krav på att spannmålen inte avloppsslamgödslats.

 

Slam från biogasanläggningar godkänns för spridning om de uppfyller de krav som finns i rapporten Certifieringsregler för biogödsel SPCR 120 , SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, den visar att biogödseln har framställts av rena, källsorterade och biologiskt lättnedbrytbara substrat med ursprung i livsmedels- och/eller foderkedjan. Det finns fler certifieringar av restprodukter t.ex. SPCR 148 för Anläggningsjord, SPCR 152 Kompost och SPCR 178 Certifiering av källsorterade avloppsfraktioner.

Statistik

Förmalning i TON

2018 2019 2020 2021
Vetemjöl 380 646 372 888 385 374 389 848
Rågmjöl 76 769 78 021 85 628 85 679
Havremjöl och produkter 30 535 31 578 32 583 32117
Kornmjöl och produkter 875 902 660 302
Veteprodukter 5149 4310 4485 4202
Rågprodukter 3879 2639 1574 1120

Total konsumtion kg/person och år

2018 2019 2020 2021
Vetemjöl 45,2 43,5 45,3 45,1
Rågmjöl 6 5,7 6,1 6,2
Gryn mjöl av havre och korn mm 4,6 4,9 4,9 4,4

Direkt konsumtion kg/person och år

2018 2019 2020 2021
Vetemjöl 7 6,6 6,8 6,7
Rågmjöl 0,2 0,1 0,2 0,1
Mjölblandningar av vete och råg samt andra spanmmål 0,3 0,3 0,3 0,3
Havregyn och flingor av andra spannmål 3,5 3,9 4,2 3,7

Här presenterar vi siffror om förmalningen (produktionen) av mjöl och mjölprodukter från kvarnar i Sverige och konsumtionen per person och år. Med totalkonsumtion avses den totala åtgången av olika mjöl mm och inkluderar det som används till bröd och andra sammansatta produkter. Med direktkonsumtion avses de totala leveranserna av livsmedel från producenter till privathushåll och storkök samt producenternas hemmaförbrukning. Källa: Jordbruksverket statistikdatabas